Fakulta rybářství a ochrany vod
CZ GB
pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Pro veřejnost eShop
VÚRH ÚA ŠKS MEVPIS
News - home page
University of South Bohemia
Faculty information
Faculty structure
Official board
Faculty projects
Foreign relationship

 
 
 
 
 
 
Open for public
 
Thursday 9:00 - 17:00
 
   
   
  
 
 

 

 


počítadlo.abz.cz

x
  • ÚVOD
INFORMACE ZE
SETKÁNÍ
• KONTAKT
1) Úvodní setkání k projektu LakeAdmin

Ve dnech 2. až 4. května 2012 se v Helsinkách uskutečnil Kick-off meeting k projektu LakeAdmin. Na setkání v Helsinkách se dostavili zástupci všech projektových partnerů, a to z Finska, Estonska, Řecka, Malty, Dánska, Irska, Itálie, Maďarska a České Republiky. Kromě prvotního osobního seznámení se zástupci partnerských regionů, došlo v rámci meetingu ke konzultaci projektových cílů, pokynů a upřesnění požadavků souvisejících s jednotlivými komponentami.
Zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod JU přednesli na setkání 3 zajímavé přednášky, jejichž obsah a prezentaci můžete shlédnout pod následujícími odkazy:
- doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD.
- Ing. Karel Vlasák
   
2) Meeting v Tallinu (Estonsko), 22. – 24. 8. 2012

Na dalším setkání partnerů projektu LakeAdmin, které se uskutečnilo v Estonsku, ve dnech 22. až 24. 8. 2012, jednali zástupci FROV JU o možnosti biomonitoringu těžbou kontaminovaných vod v Laponsku.
Na meetingu byly s úspěchem prezentovány výstupy práce doc. RNDr. Zdeňka Adámka, CSc. Téma oceňování sekundárních ztrát zapříčiněných rybožravými ptáky, zejména kormoránem, bylo zařazeno mezi příklady dobré praxe, se kterými bude tým FROV JU pracovat v dalších měsících ve vybraných partnerských regionech. Zájem partnerů projektu je orientován rovněž na zkušenosti a metodické přístupy používané na FROV JU v problematice biomanipulací.

 
3) Meeting na Maltě, 3. – 5. 10. 2012

Od 3. do 5. 10. 2012 se zástupci naší Univerzity i Jihočeského kraje zúčastnili v rámci projektu LakeAdmin meetingu na Maltě. Na zasedání byla projednána účinnost politiky regionálního rozvoje v souvislosti s vodním hospodářstvím.
V průběhu semináře o jakosti vody prezentovali zástupci FROV JU tyto přednášky:
- doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Revitalizace opatření na Brněnské přehradě, Česká republika, zaměřené na odstranění vodních květů sinic
- Mgr. Ganna Fedorova Nové kontaminanty ve vodě a možnosti jejich sledování
   
 
4) Seminář Transfer Training on Biomonitoring, Česká republika, 12. – 14. 11. 2012

Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2012 proběhl v zasedací místnosti MěÚ Vodňany seminář LakeAdmin Transfer Training on Biomonitoring. Výuky a praktického tréninku se zúčastnili nejen naši projektoví partneři ze zahraničí, ale mimo jiné také zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Českého hydrometeorologického ústavu, Biologického centra AV ČR, stejně jako řada studentů FROV JU, kteří si přišli poslechnout zajímavé přednášky. Vedle teoretické části semináře proběhla v úterý a ve středu také praktická ukázka pasivního vzorkování na vybraných lokalitách v terénu a odlovu rybího plůdku pomocí elektrického agregátu.
Při příležitosti setkání s našimi projektovými partnery z Finska a Estonska jsme si upřesnili detaily pasivního vzorkování – zaměřeného na použití pasivních vzorkovačů pro měření koncentrací těžkých kovů ve vodě, které proběhne po roztání ledové krusty začátkem května 2013 u dolu Yara Sülinjarvi ve Finsku. Pod vedením doc. Ing. Tomáše Randáka, PhD., a Mgr. Romana Grabice, PhD., se do vzorkování zapojí nejen provozovatel společnosti Yara International ASA, ale také kolegové ze Savonia University of Applied Sciences. Vzorkováním a následnými analýzami tak zajišťujeme přenos nejlepších zkušeností z našeho regionu, což je jedním ze základních principů spolupráce INTERREG.
 
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Juvenile fish in biomonitoring
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Biomonitoring of aquatic environment in the Czech Republic
- Ing. Vladimír Žlábek, PhD. Biomarkers in fish (nonspecific parameters of exposure to contaminants)
- Mgr. Vít Kodeš A Czech national water quality monitoring (biota, sediments, SPM, passive samplers, water) – What is the difference in results?
- Randel Kreitsberg Biomarkers of fish health : Baltic Sea
- Mgr. Roman Grabic, PhD. Introduction to passive sampling
- Mgr. Roman Grabic, PhD. Passive sampling – aplication
- MSc. Ganna Fedorova Field calibration of POCIS
- MSc. Ganna Fedorova Contamination profile of Bílina river

 

 
5) Meeting v Maďarsku, 12. – 14. 3. 2013

Od 12. do 14. 3. 2013 se v rámci projektu LakeAdmin, spolufinancovaného z programu Interreg IVC, zúčastnili zástupci FROV JU – Zdeněk Adámek, Jiří Koleček, Ivana Němcová a David Hlaváč, dalšího z řady pracovních setkání projektových partnerů, tentokráte v maďarském Siófoku. Deset partnerů z devíti zemí se v rámci LakeAdmin podílí na projektu, jehož cílem je zlepšit kvalitu obnovy jezer v evropských regionech.
Na zasedání byla projednána účinnost politiky regionálního rozvoje v souvislosti s vodním hospodářstvím. Byla diskutována problematika kvality vody na jezeře Balaton, zároveň Zdeněk Adámek prezentoval přednášku týkající se biomanipulací a kvality vody.
Měli jsme také možnost pozvat naše projektové partnery na příští zasedání LakeAdmin, které se bude konat ve Vodňanech, v termínu od 14. do 16. května 2013. Tématem tohoto setkání bude „Ekonomická hodnota vodních ploch a jejich trvalé využití“. Účastníky čeká celá řada zajímavých přednášek i exkurzí. Všichni jste srdečně zváni. V případě zájmu se prosím obracejte na PaedDr. Jiřího Kolečka, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , nebo Mgr. Ivanu Němcovou, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 
 - doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
     
 

6) Meeting v České republice (Vodňany), 13.-16.5.2013

Od 13. do 16. 5. 2013 se na naší fakultě uskutečnilo mezinárodní setkání a workshop s názvem „Economic value of lakes and ponds and their sustainable use“, které proběhlo v rámci projektu LakeAdmin, Regional Administration of Lake Restoration Initiatives, spolufinancovaného Evropským fondem Regionálního Rozvoje EU a podpořeného programem INTERREG IVC.
Setkání se účastnilo nejen 9 projektových partnerů z osmi evropských zemí, ale také řada dalších významných hostů, mimo jiné paní Ing. Hana Rodinová, Ph.D., radní Jihočeského kraje, paní prorektorka doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová či zástupci Státního fondu Životního prostředí.
Prezentace na téma ekonomické hodnoty vodních ploch si připravili nejen kolegové z FROV JU a Ekonomické fakulty JU, ale také naši hosté z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Praze a partnerských regionů LakeAdmin. O přínosu setkání svědčí vedle účasti také živé diskuse, navazující na jednotlivé prezentace. Kromě řady zajímavých přednášek z oblasti vodního hospodářství byli účastníci v praxi seznámeni s náplní činnosti Experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví FROV JU, viděli praktickou ukázku pasivního vzorkování, odlovu juvenilních rybek pro účely vzorkování, navštívili rybník Rožmberk a Svět, vodní dílo Orlík. V průběhu pracovních návštěv seznámil doc. Zdeněk Adámek naše hosty s historií a se základy managementu rybníků v České republice a se současným významem Třeboňské rybniční soustavy.

V průběhu setkání zazněly následující prezentace:

 

 doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.  Valuation - discussion and approaches, Cost-benefit analysis and environmental dimension  
 doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.  What is the water quality in Czech Republic worth for? Lake Macha case
 Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.  Cost effectiveness analysis of phosphorus reduction in Orlik catchment
 Ing. Květoslava Rejlová  Operational Programme – Environment, Optimisation of the landscape water regime 
 Ing. Miroslav Krtička
 Randel Kreitsberg  Estonian Implementation Plans: plans of measures for 4 Estonian lakes
 Turo Hjerppe
 Marco Simone  Marco Simone, Itálie: How to assess the socio-economic benefits of Nature
 
7) Setkání projektových parnerů v Řecku, 22.-26.9.2013

Ve dnech 22. 9. až 26. 9.2013 se Ing. Hana Rodinová, Ph.D. (členka Rady Jihočeské kraje) a PaedDr. Jiří Koleček (FROV JU) zapojili do pracovního setkání partnerů projektu LakeAdmin (INTERREG IVC) - http://www.lakeadmin.savonia.fi/, který proběhlo v řeckém městě AGRIA. Nosným tématem setkání byly globální klimatické změny a jejich dopady na management vodních ploch, v záběru projektu myšleno především jezer, přehradních nádrží a rybníků. Vedle zapojení do diskuse a prezentace možností intervencí především na regionální úrovni, jsme měli možnost se v rámci praktické exkurze seznámit s příkladem rehabilitace území v oblasti vodního díla Lake Karla, které bylo v r. 1962 zcela vysušeno, přeměněno na zemědělskou plochu, a nyní v části původního jezera vzniká umělé vodní dílo http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Karla a zde.

 

 

 

 

 

8) Setkání projektových parnerů v Irsku, 21.-24.10.2013

Ve dnech od 21. do 24.10.2013 se konalo další, již sedmé mezinárodní setkání projektových partnerů, spolupracujících na řešení projektu LakeAdmin, Regional administration of lake restoration initiatives, kofinancovaného z programu Interreg IVC.
Setkání proběhlo v irském Galway a za FROV JU se ho účastnili doc. Zdeněk Adámek a Ivana Němcová. Kromě harmonogramu prací na další monitorovací období byla na meetingu upřesněna především podoba implementačního plánu, který musí být za FROV JU zpracován do konce června 2014.

Proběhlo také další zasedání Lake Policy Advisory Board, Steering Group meeting a mezinárodní workshop s názvem „Issues in the West region – restoration of its´lakes and water bodies“, v rámci kterého přednesl svou úspěšnou přednášku i doc. Zdeněk Adámek („Fishery management of lakes: Lessons learnt from anglers’ records - case  study of the Brno reservoir (Czech Republic) with respect to water quality development”).
V rámci studijní cesty jsme navštívili Lake Corrib, největší jezero na západě Irska, proslavené především 16 až 18 tisíci každoročně migrujících adultních lososů a trpící invazí nepůvodní vodní rostliny Lagarosiphon Major.

 

9) Workshop "Rybníkářství v oblastech Jižních Čech a Dolního Rakouska", Schrems, 28.11.2013

Dne 28. 11. 2013 Zdeněk Adámek, David Hlaváč, Maria Anton-Pardo, Ivana Němcová a Ján Regenda navštívili Centrum environmentální výchovy ve Schremsu. Tato návštěva byla uskutečněna díky projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti rybářství a rybníkářství Waldviertel - jižní Čechy (Fond malých projektů) a projektu LakeAdmin (1237R4, Interreg IVC) . Ve Schremsu proběhl společný workshop „Rybníkářství v oblastech Jižních Čech a Dolního Rakouska“, který měl za úkol podat informace o výsledcích získaných během těchto projektů a prezentovat některé zajímavé poznatky z rybníkářského výzkumu – společné sekci rybářství pro oba regiony. Zdeněk Adámek a David Hlaváč představili rakouskému publiku nejen oba výše zmíněné projekty, ale také Fakultu rybářství a ochrany vod JU, její hlavní oblasti činnosti a výzkumu a naše výsledky týkající se problematiky rybniční akvakultury. Součástí byl také raut rybích lahůdek od Ing. Eduarda Levého z naší fakultní prodejny, kterému se dostalo od rakouských účastníků velkého uznání. Díky také patří Dr. Christianu Bauerovi a Centru environmentální výchovy UnterWasserReich ve Schremsu za skvělou organizaci. Workshopu se zúčastnilo celkem 59 zájemců o problematiku rybníkářství v obou regionech, z toho 43 rakouských rybníkářů, výzkumníků i pracovníků státní správy.

 

10) Pracovní setkání projektových partnerů ve Finsku, 21.-23.1.2014

Ve dnech 21.-23. ledna 2014 se uskutečnil další pracovní mítink projektu LakeAdmin na pracovišti koordinátora SYKE (Norsko).  Setkání bylo zahájeno půldenní cestou na zamrzlá jezera v okolí hlavního města s ukázkou odběru vzorků planktonních společenstev a přednáškou k jejich managementu. Zbytek zasedání byl zcela vyplněn přípravami na ukončení projektu v tomto roce a sumarizaci dosažených výsledků. V poslední den pobytu jsem byl pozván na zasedání Rybářského sdružení v Lahti s přednáškou o našem rybářství a jeho vazbách na přírodní prostředí  (Z.Adámek, T.Randák: Czech pond aquaculture production and its consequences for water quality), která byla simultánně překládána do finštiny (Kokemuksia karpin kasvatusaltaiden kalantuotosta ja veden ladusta Tšekin Tasavallasta). Po přednášce jsem měl možnost seznámit se s výrobou a sortimentem vyráběných sítí a pastí v místní provozovně (viz obrázky). Další zasedání projektu se bude konat v květnu v Dánsku. Mezitím ale přivítá některé z partnerů projektu naše Středisko MEVPIS ve Vodňanech, kde se bude konat v dubnu seminář k výsledkům projektu.

 

11) Seminář "Příklady dobré praxe v rybníkářství (Kvalita rybníků v oblasti Třeboňska a Waltviertelu)",  Vodňany, 2.-3.4.2014

Ve dnech od 2. do 3. 4. 2014 pořádalo Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod FROV JU ve svých nových moderních prostorech dvoudenní seminář s názvem „Příklady dobré praxe v rybníkářství (Kvalita prostředí rybníků v oblasti Třeboňska a Waldviertelu)“. Workshop byl uskutečněn za podpory projektu „Přeshraniční spolupráce v oblasti rybářství a rybníkářství Waldviertel - jižní Čechy“ a projektu „LakeAdmin – Regional administration of lake restoration initiatives“ (1237R4, Interreg IVC).

Více než 100 českých, rakouských, polských a estonských účastníků workshopu vyslechlo 12 velice zajímavých přednášek z oblasti rybníkářství, vyměnili si množství informací a zkušeností a ve čtvrtek 3. 4. měli zájemci možnost shlédnout výlov rybníka Služebný a recirkulační systémy ve firmě AGRICO, s.r.o., která se mimo jiné zabývá technologiemi a výrobky pro rybochovná hospodářství.

 

 

     
 

 

Written by Viktor Čapek   
 
Joomla SEO powered by JoomSEF